Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Statut

Statut Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią, ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji Ziemi Częstochowskiej. Nosi ono nazwę Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa, zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Reduta Częstochowa

 

§2.

Siedziba i teren działalności Stowarzyszenia:

a) siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kłobukowice,

b) terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

 

§3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania na zasadach zgodnych z niniejszym statutem oraz obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4.

Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz używać pieczęci podłużnej i okrągłej, a także godła, mundurów, dystynkcji i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§5.

Cele Stowarzyszenia:

a) rozbudzanie patriotyzmu polskiego,
b) kultywowanie tradycji 27 Pułku Piechoty z okresu 1918 – 1939,

c) kultywowanie tradycji 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z okresu 1919 - 1939,
d) kultywowanie tradycji 7 Dywizji Piechoty z okresu 1918 – 1939,
e) kultywowanie pamięci i krzewienie wiedzy o działaniach 7 Dywizji Piechoty w obronie Częstochowy i regionu częstochowskiego we wrześniu 1939 roku,
f) działanie na rzecz ochrony i renowacji grobów żołnierskich Wojska Polskiego z okresu 1918 – 1939,
g) działanie na rzecz ochrony i renowacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem polskich schronów bojowych i obserwacyjnych z września 1939 roku,
h) działanie na rzecz uatrakcyjnienia turystycznego miasta Częstochowy i regionu częstochowskiego,
i) krzewienie wiedzy historycznej o państwie polskim i państwach z nim sąsiadujących,
j) poszukiwanie, lokalizowanie i zabezpieczanie śladów kultury materialnej związanych z historią Polski,
k) w oparciu o rekonstrukcję historyczną odtwarzanie wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego z okresu 1918 – 1939,
l) udział w rekonstrukcjach historycznych, filmach i innych imprezach masowych,
m) rozwój fizyczny i intelektualny członków Stowarzyszenia.

 

§6.

Sposoby realizacji:

a) inicjowanie i organizowanie działalności własnej, publicznej i zleconej, a w szczególności:

- naukowej,

- oświatowej,

- rekonstrukcyjnej,

- popularyzatorskiej,

- kulturalnej,

- turystycznej,

b) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, szkoleniowej, turystyczno-krajoznawczej, organizowanie wystaw i pokazów terenowych oraz imprez popularyzujących historię i kulturę polską w kraju i za granicą,

c) zbieranie i przechowywanie materiałów archiwalnych i materiałów naukowych dotyczących historii i militariów: dokumentacji technicznej, fotografii, filmów, literatury i innych nośników informacji,

d) wspomaganie służb, instytucji i organizacji społecznych zajmujących się ochroną zabytków,

e) działanie na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków bądź substancji z nimi związanych,

f) udzielanie konsultacji, porad, sporządzanie projektów w zakresie wykorzystania polskich zabytkowych fortyfikacji z 1939 roku oraz ich wyeksponowania i rewaloryzacji,

g) organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, warsztatów naukowych, pokazów, historycznych gier, sportów i inscenizacji,

h) współpraca z administracją państwową i samorządową oraz placówkami muzealnymi, placówkami oświaty, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy,

i) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, wyposażaniu i wykonywaniu replik uzbrojenia oraz przedmiotów codziennego użytku, sporządzaniu dokumentacji zabytków oraz organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych,

j) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.”

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§7.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

 

§8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków niepełnoletnich,

c) członków wspierających,

d) członków honorowych.

 

§9.

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec będący osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz mający skończone osiemnaście lat. Osoba będąca członkiem zwyczajnym:

a) popiera cele niniejszego statutu i pragnie wnieść swój wkład w jego realizację,

b) daje rękojmię czynnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia i złożyła pisemną deklarację,

c) została wprowadzona przez osobę już działającą w Stowarzyszeniu i pomyślnie przeszła okres próbny trwający dwanaście miesięcy lub decyzją Zarządu została przyjęta przed upływem okresu próbnego.

 

§10.

Punkt c) §9 nie dotyczy członków założycieli.

 

§11.

Członkiem niepełnoletnim może być osoba, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych. Osoba niepełnoletnia chcąca zostać członkiem Stowarzyszenia musi:

a) zostać wprowadzona przez członka zwyczajnego, który ręczy za nią,

b) mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na członkostwo w Stowarzyszeniu,

c) złożyć pisemną deklarację,

d) przebyć dwunastomiesięczny okres próbny,

e) osoba niepełnoletnia jest przypisana do osoby, która ją wprowadza do Stowarzyszenia.

 

§12.

Członkiem wspierającym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych. Członkiem wspierającym może zostać osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, która pisemnie deklaruje się:

a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,

b) współpracować przy realizacji celów statutowych,

c) wnosić stałą składkę członkowską,

d) zostanie uchwałą zarządu przyjęta w poczet członków wspierających.

 

§13

Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która w sposób szczególny przysłużyła się w realizacji celów statutowych.

 

§14.

Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie na wniosek zarządu.

 

§15.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje zarząd w formie uchwały na podstawie złożonej na piśmie deklaracji kandydata. Zarząd może zdecydować o przyjęciu kandydata w poczet członków przed upływem rocznego okresu próbnego.

 

§16.

Od odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia służy prawo odwołania się do walnego zebrania. Uchwała walnego zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§17.

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

a) uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych,

b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §18,

c) prawo do głosu w obradach walnego zebrania, z zastrzeżeniem §18,

d) korzystać ze sprzętu, lokalu i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem wewnętrznym,

e) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia,

f) otrzymać pomoc w zakresie realizacji swych zadań i działań związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu,

g) ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia,
h) posiadać własne wyposażenie historyczne.

 

§18

Członkom honorowym, wspierającym i niepełnoletnim nie przysługuje prawo wyborcze, ani prawo głosu w walnym zebraniu, a jedynie prawo głosu doradczego.

 

§19.

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz realizacji celów statutowych,

b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez walne zebranie,

d) dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Utrata członkostwa

 

§20.

Utrata członkostwa następuje poprzez:

a) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

§21.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje zarząd w przypadku:

a) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie,

b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający dwanaście miesięcy,

c) śmierci członka.

 

§22.

Wykluczenia członka dokonuje zarząd w przypadku:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, utrata praw publicznych).

 

§23.

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych §21 pkt b) i §22 zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu w terminie czternastu dni od powiadomienia o podjęciu procedury.

 

§24.

Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w §23 członek może odwołać się do walnego zebrania w terminie trzydziestu dni od powiadomienia go o podjęciu uchwały.

 

§25.

Uchwała walnego zebrania dotycząca §24 jest ostateczna.

 

§26.

Osoba skreślona lub wykluczona z Stowarzyszenia ma obowiązek rozliczenia się z powierzonego sprzętu i mienia w terminie 14 dni roboczych.

 

Rozdział V

Struktura władz Stowarzyszenia

 

§27.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) walne zebranie,

b) zarząd,

c) komisja rewizyjna.

 

§28.

Walne zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

 

§29.

Walne zebranie dzieli się na:

a) zwyczajne, odbywające się co najmniej raz w roku,

b) nadzwyczajne, ogłaszane w razie pilnej potrzeby.

 

§30.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

a) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za okres minionej kadencji,

b) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi, po wysłuchaniu wniosku komisji rewizyjnej,

c) uchwalanie planu rocznego działania i budżetu,

d) wybór zarządu,

e) wybór komisji rewizyjnej,

f) ustalanie wysokości składek członkowskich,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawach przewidzianych statutem,

h) podejmowanie uchwał o wstąpieniu lub wystąpieniu z organizacji,

i) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz środków trwałych wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia,

j) nadawanie członkostwa honorowego,

k) uchwalenie statutu i jego zmiany,

l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i wyznaczenie likwidatorów.

 

§31.

Z przebiegu walnego zebrania sporządza się protokół.

 

§32.

Uchwały walnego zebrania dotyczące §30 pkt i) oraz pkt l) podejmowanie są większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W tym przypadku drugi termin, o którym mowa w §44 nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 7 dni.

 

§33.

Walne zebranie podejmuje uchwały w głosowaniach jawnych. W sprawach personalnych na wniosek któregokolwiek z członków walne zebranie głosuje w głosowaniu tajnym.

 

§34.

Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez zarząd w terminie 7 dni od podjęcia uchwały w tym zakresie lub od otrzymania:

a) wniosku komisji rewizyjnej,

b) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych.

 

§35.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków:

a) prezesa zarządu wybiera walne zebranie,

b) walne zebranie wybiera ilościowo pozostały skład zarządu, który ze swojego grona wybiera wiceprezesa, sekretarza i członków.

 

§36.

Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§37.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz:

a) do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie jest upoważniony prezes zarządu lub inna osoba wyznaczona przez zarząd,

b) prezes zarządza posiedzenia i kieruje pracami zarządu.

 

§38.

Zarząd działa na podstawie rocznych planów działania:

a) realizuje uchwalone przez walne zebranie roczne plany działania oraz inne uchwały walnego zebrania,

b) kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządza jej majątkiem,

c) podejmuje uchwałę o zwołaniu walnego zebrania,

d) podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,

e) kieruje bezpośrednią działalnością gospodarczą oraz wykonuje prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

f) szczegółowe zasady działania zarządu określa regulamin uchwalony przez zarząd.

 

§39.

Komisję rewizyjną w składzie 3 do 5 członków wybiera walne zebranie. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wice przewodniczącego.

 

§40.

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) składanie sprawozdań na walnym zebraniu z przeprowadzonych kontroli i zgłaszanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium zarządowi,

c) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

d) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania,

e) komisja rewizyjna uchwala regulamin swojego działania.

 

§41.

Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej wybierani są na okres czterech lat:

a) walne zebranie może odwołać z przyczyn wynikających ze statutu członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji i powołać na to miejsce nowego członka do czasu upływu kadencji,

b) w razie powstania wakatu w zarządzie lub w komisji rewizyjnej w okresie trwania kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały odpowiednio zarządu lub komisji rewizyjnej. Uchwały wymagają zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu Stowarzyszenia,

c) do czasu zatwierdzenia przez walne zebranie Stowarzyszenia, nowy członek posiada uprawnienia przysługujące innym członkom tych władz,

d) uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego danego organu.

 

§42.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby ogólnej członków tych władz.

 

§43.

Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy wymagana ilość członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów członków obecnych.

 

§44.

Drugi termin posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż co najmniej 15 minut po pierwszym terminie z wyjątkiem §32.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§45.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) składki członkowskie,

b) spadki,

c) zapisy,

d) darowizny,

e) dochody z własnej działalności statutowej,

f) dotacje państwowe i instytucji pozarządowych,

g) dochody z majątku Stowarzyszenia.

 

§46.

Funduszami i majątkiem zarządza zarząd Stowarzyszenia zgodnie z przesłaniami statutu.

 

§47.

Czynności, które pociągają za sobą obciążenia majątku Stowarzyszenia dla swojej ważności wymagają pisemnego zatwierdzenia prezesa i skarbnika.

 

§48.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na działalność statutową.

 

§49.

Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników oraz firmy.

 

§50.

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję finansowo-księgową według zasad określonych przepisami Ministerstwa Finansów.

 

§51

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§52.

Praca wykonana na rzecz Stowarzyszenia przez członka Stowarzyszenia jest społeczna (nieodpłatna), zwrotowi mogą podlegać jedynie koszty:

a) wyżywienia,

b) delegacji,

c) amortyzacji lub konserwacji sprzętu osobistego,

d) inne podobne koszty zatwierdzone przez zarząd.

 

§53.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§54.

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez walne zebranie. Uchwały o zmianach w statucie, bądź zastąpieniu go nowym podejmowanie są większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W tym przypadku drugi termin, o którym mowa w §44 nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 7 dni.

 

§55.

Interpretacja zapisów powyższego statutu należy wyłącznie do zarządu Stowarzyszenia.

 

§56.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

§57.

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały walnego zebrania podjętej zgodnie z §30 pkt l) oraz §32.


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0