Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

11.03.2016 130-ta rocznica urodzin Marszałka Śmigłego-Rydza
11.03.2016 130-ta rocznica urodzin Marszałka Śmigłego-Rydza

Dziś przypada 130-ta rocznica urodzin Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, w związku z czym przypominamy Jego piękne i ponadczasowe słowa, które przyświecają naszym działaniom:

 

"Od mo­giły żołnie­rza nie od­chodzi się ze złamaną duszą. Nie od­chodzi się z poczu­ciem klęski i bez­nadziej­ności, ale z niez­bi­tym prze­kona­niem, że oto wy­rosła no­wa war­tość ducha, war­tość nie mo­ja, nie two­ja, ale nas wszys­tkich - war­tość na­leżąca do całego Narodu. Trze­ba, aby pa­mięć o nich wie­cznie trwała i żyła. W naszych szkołach dzieci powin­ny poz­na­wać naz­wiska po­ległych swej gmi­ny czy mias­ta. To po­win­no wchodzić w prog­ram nauki i być pier­wszą nauką o Pol­sce..."

 

Cześć Jego Pamięci!